Szent Mihály Főangyal búcsú

Vasárnap Szent Mihály Főangyal búcsúját ünnepelte Mogyoród hívő népe.
A szentmisét Főtisztelendő Balogh Piusz gödöllői premontrei apát mutatta be. Homíliájában figyelmeztetett az alázat erényére, nehogy a sátán sorsára jussunk. Mihály neve kérdés: ki olyan, mint az Isten? Az alázat megadja a kérdésre a helyes választ megtartva bennünket az Istennel való közösségben, míg hiánya helytelenül arra indítja az embert, hogy magát higgye Istennek. Lucifer ezt az utat járta és örök sorsa a kárhozat lett. A Főangyalok, Kerubok, Szeráfok, Trónusok és Mennyei Seregek alázatban megmaradva az Isten mellett, égi közbenjáróink, akiket bátran hívhatunk segítségül, hogy az alázatosság útján mi is eljuthassunk Isten országába.


A szentmise végén a Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány átadta a Szent Mihály Főangyal díjat. Az Alapítvány évről évre érdeméremmel ismeri el közösségünk azon tagjainak munkáját, akik szolgáló szeretetben élnek és példaként állnak előttünk a krisztusi szeretet mindennapi megtapasztalásában. Ebben az évben Varga Géza és Kovács Katalin FMA nővér kapták e jeles kitüntetést. Varga Géza több évtizedes alázattal és szeretettel végzett önzetlen egyházközségi és még ma is gyakorolt ministráns szolgálatáért, míg Kati Nővér a fiatalok körében végzett hitéleti és nevelői tevékenységéért kapta meg a kitüntetést.
Kati Nővér külföldi kötelezettsége miatt a díjat 2019. október 13-án a 8:00-as szentmisén veszi át. Erre az alkalomra is szeretettel várunk mindenkit.Varga Géza:

„Nagy dolog a szeretet, minden jónál nagyobb, egymaga könnyűvé tesz minden terhet, méltósággal visel minden méltatlanságot.” – írja Kempis Tamás, németalföldi szerzetes a szeretethimnuszában. Erre rezonál Szent Pál korinthusiakhoz írt második levelének passzusa: „Minden, amit tesztek, szeretetből történjék”

Varga Géza nem csak szavaival, hanem tetteivel is kiemelkedően nagy segítséget nyújt közösségünk mindennapjaiban.

Díjazottunk 1947. március 31-én született, a család első fiúgyermekeként, s édesapja nevét kapta a keresztségben. Kiskorában kezdett misékre járni, amikor még latinul, régi rítus szerint miséztek a templomban. A szentmise és a misén való szolgálat már fiatalon élete részévé vált. 1954-ben járult először szentáldozáshoz, s szolgálta és szolgálja ma is, 72 évesen a mogyoródi plébánosokat. A ministráns szó latin eredetű, jelentése szolgáló. Testvérünk ebben a szolgálatában is példaadó módon, rendszeresen segédkezik. Mi, hívek találkozunk vele itt, a templomban a vasárnapi szentmiséken, ünnepeinken és a hétköznapokon is. Nyugdíjazását követően éveken át a hónap első péntekein hűségesen látogatta a betegeket. Bizonyos, hogy mindannyiunk közül ő látogatta a legtöbb beteget a faluban. A meglátogatott betegek közül legtöbben barátként, jó ismerősként gondolnak rá.

Géza testvérünket békére törekvő és családközpontú emberként ismerjük. Feleségével jövőre ünnepelhetik az aranylakodalmukat, ötven év házasság után. Két gyermekük született, Rita és Balázs, mára három unoka boldog nagyszülei. Díjazottunk felesége, Erzsike mindenben támogatta az egyházközséget szolgáló férjét. Miklós plébános atya szerint Géza bácsi közösségi személyiség, aki másokról kizárólag kimérten és jó szándékkal nyilatkozik. Alázatosan és szorgalmasan végez el bármilyen feladatot a közösség érdekében, legyen az ministrálás, a téli hó eltakarítása, kerti munka, vagy a betegek látogatása. Szent Ágostont idézve „A Szentírás semmi mást nem parancsol, csak szeretetet.”

„Szüleimnek és a Jóistennek köszönhetem, aki lettem” – mondta Géza bácsi. Mi pedig köszönjük neki, hogy rendületlenül követi hivatását, segíti az egyházközséget és szolgálja az Urat, példát adva nekünk, híveknek.

Az Úr Jézus szavaival köszönjük meg szolgálatát:

„A lényeg a szeretet. Ezen függ az egész törvény. A szeretet maga a keresztény tökéletesség. A keresztény tökéletesség nem több és nem kevesebb, mint szeretet. „Isten kiválasztott bennünket, hogy szentek és szeplőtelenek legyünk a szeretetben”


Kovács Katalin FMA nővér:

"Kati nővér", Kovács Katalin, a Segítő Szűz Mária Leányai, Don Bosco Nővérek szalézi szerzetesközösség tagjaként élt és tevékenykedett közöttünk Mogyoródon. Rendbelépésekor került községünkbe 2001-ben és itt szolgált egészen 2017-ig. Kati nővér Sopronban született és nőtt fel egy háromgyermekes család legfiatalabb tagjaként. Katolikus vallásos neveltetésben részesült és személyes hite már felső tagozatos általános iskolás korában megerősödött. Iskolatárai között mindig aktív volt és érdeklődése lassan a tanári pálya felé fordult. Sík Sándor, a híres piarista szerzetestanár és költő gondolatai már fiatalon élete programjává váltak, miszerint „A boldogság, mely nincs másutt, mint a szeretetben, nem abban áll elsősorban, hogy engem szeretnek, hanem, hogy nekem van kit szeretnem.”  

Így hát amellett, hogy Szegeden matematika-számítástechnika tanári diplomát szerzett, a főiskolai évek alatt hitoktatóképzőre is járt és részt vett a szegedi dóm ifjúsági közösségének életében. Szülővárosában belépett a cserkészcsapatba és hamarosan a lányok vezetője lett, továbbá elvégezte egyházunk akkori ifjúsági vezetőképzőjét, a Hajszolót, mint több mogyoródi ifi-hittanos is. Tanári pályáját otthon, Sopronban egy nagyobb katolikus iskolaközpontban kezdte meg, nagy lelkesedéssel lett osztályfőnök, diákjainak táborokat, lelkigyakorlatokat és zarándoklatokat szervezett.

Személyes hite és elhivatottsága azonban nem hagyta nyugodni, így néhány év elteltével otthagyta a szeretett iskolát. Az Úr teljes odaadásra hívta, ezért fiatalkori pályafutása után a szerzetesi életet választotta. Így került Mogyoródra, a Don Bosco Nővérek közé. Itt egy évig Itália nővér és Anna nővér segítségével ismerkedett a szalézi élettel, és a mogyoródi gyerekekkel, családokkal. Egyházközségünk mostani frissdiplomás fiatalajit, akkor még kisgyermekként ismerte meg. A budapesti hittudományi főiskola elvégzése előtt, a szalézi képzést megelőző 4 évét Olaszországban töltötte, ahol már a Mogyoródon szerzett jó tapasztalataira is építhetett, majd első szerzetesi fogadalmának letételekor került vissza Mogyoródra, ahová már valójában hazajött.

Nagy örömünkre, ezután még több mint 10 évig itt is maradt közöttünk, a Jóisten és faluközösségünk szolgálatára, főként gyermekeink és fiataljaink között. Nehéz lenne elsorolni, hogy Kati nővér mennyi mindenben tevékenykedett nálunk - az oratóriumtól és a gyerekfoglalkozásoktól kezdve, a hitoktatáson és az általános iskolai tanításon át, egészen a templomi szolgálatig és az egyházmegyei ifjúság-pasztorációs munkáig. Nem is szükséges, hiszen mindezt tudjuk és nem felejtjük, ahogy kedves mosolyát és elmés gondolatait sem.

A Mogyoródi Madonna a Békesség Asszonya, égi édesanyánk közbenjárásával kérjük az Úristen áldását a díjazottak életére és további szolgálatukra.

 


Vissza