Hírek

JÁRVÁNYÜGYI RENDELKEZÉSEK A VÁCI EGYHÁZMEGYÉBEN - 2021. október 28.

A súlyosbodó járványhelyzetre való tekintettel, Marton Zsolt püspök a Váci Egyházmegyében 2021. november 1. napjától az alábbiakat rendeli el.

Tovább »

Halloween nem ártatlan pótfarsang – tiltakozások világszerte

Halloween nem ártatlan ünnep, hanem az ezoterikus világ szilvesztere – fogalmaz a Római Főegyházmegye Romasette című lapjának cikkírója.

A halloween ősi kelta hagyományokból kialakult ünnep, a boszorkányok, kísértetek és egyéb szellemek ünnepe, melyben összemosódott a római Pomona-nap, a kelta samhain ünnep és a keresztény halottak napja – olvasható a Wikipédián.

Az ünnepet elsősorban az angolszász országokban tartják, de mára világszerte elterjedt. Ünneplése ellen ugyanakkor számos országban tiltakoznak.

Tovább »

Szent Mihály Főangyal - Díj

2021. szeptember 26-án, eme gyönyörű napsütéses napon a zsúfolásig megtelt templomban összegyűltek az egyházközség tagjai, hogy ünnepeljék Szent Mihály főangyalt és továbbra is kérjék védelmét és oltalmát. 

Hugyecz János plébános atya ünnepi homíliájában kiemelte: A Jelenések könyvében arról hallottunk, hogy küzdelem támadt a mennyben, ahol Mihály és angyalai küzdenek az őskígyóval, vagyis a gonosszal és angyalaival. Ez az ún. szellemi harc ma is zajlik a jó és a rossz között, és nem tudjuk kivonni magunkat ebből a küzdelemből. Döntenünk kell, hogy melyik oldalra állunk. Itt nincs arany középút. A világnézeti semlegesség a sátán egyik legnagyobb hazugsága. Vagy Isten oldalán harcolunk Szent Mihály főangyal vezetésével, vagy a gonosz oldalára állunk. A gonoszról így tanít az Úr Jézus: „a tolvaj azért jött, hogy lopjon, öljön és pusztítson” (Jn 10,10a). A gonosz el akarja rabolni az örömünket, a békénket, a házassági és családi egységet és az önzetlen szeretetet. Szent Mihály neve (héberül: mik ha Él?) azt jelenti: ’ki olyan, mint az Isten?’ Gondolkodjunk el azon, hogy ki olyan jó, ki olyan irgalmas és ki olyan szép, mint az Isten? Szent II. János Pál pápa is sokat beszélt a szellemi küzdelemről. Ő így fogalmazott: „a világban a halál kultúrája és a szeretet civilizációja áll szemben egymással.” Nekünk ez utóbbit kell építenünk azáltal, hogy az önzetlen és irgalmas szeretet tetteit gyakoroljuk a mindennapokban.

A több éves hagyományhoz hasonlóan az idei évben is a szentmise végén került sor a Szent Mihály Főangyal-Díj átadására, melynek előkészületei most is titokban zajlottak és mind a díjazottak, mind a közösség tagjai számára meglepetés volt. 

A díjat a Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány alapította azzal a szándékkal, hogy mindazokat, akik életük példájával és cselekvő szeretetükkel kitűnnek a hívek sorából, elismerésben részesüljenek.  

Ebben az évben ketten kapták meg ezt a jeles díjat, mely egy színezüst érem, egyik oldalán a mogyoródi templom Szent Mihály képével, a másik oldalán a díj- és a díjazott nevével és az évszámmal. Az érem mellé ezüst kitűzőt is kaptak a díjazottak, a Templom sziluettjében mutatkozó Szent Mihály ábrázolással.

Az a bölcsesség pedig, amely felülről származik, először is szemérmes, azután békeszerető, szerény, engedékeny, telve van irgalommal és jó gyümölcsökkel (…) (Jakab 3.17)

Az idei két díjazott egy boldog házaspárt alkot, akiknek önzetlen és áldozatos munkájuk a mogyoródi katolikus egyházközség életében hosszú évtizedekre, egészen Büdi Ferenc plébános atya idejére nyúlik vissza.

Díjazottunk női tagja a Kántorostya-sütés kiemelkedő alakja. Közel 50 éven át naponta akár 4-5 órán át is teljesítette ezt a szép szolgálatot. Kora ellenére a kerti munkák végzésében ma is aktívan részt vesz, a templom és plébánia takarítási munkálatainak egyik fő motorja. Az egyházközség környezetét olyan gondossággal tartja tisztán és szépítgeti, mintha az a saját otthona, környezete lenne. Majd harminc éven át főzött az egyházközség rendezvényeire, programjaira, és csaknem két évtizedig az Oratóriumban lévő gyerekeknek is sok örömet szerzett főztjeivel. A liturgia méltó bemutatásához évtizedek óta részt vesz a templom terítőinek gondozásában és cseréjében is. Folyamatos lelki fejlődésre való igényét is mutatja, hogy nem csak a vasárnapi, hanem a hétköznapi szentmiséknek is állandó résztvevője.

Díjazottunk férfi tagja több, mint 30 évig volt az Egyháztanács egyik meghatározó személye. Számos fizikai munkában tevőlegesen is részt vett, mint például a templom támfal és az óvoda újjáépítése, a hittanterem bővítése, a Lourdes-i barlang készítése, az udvar térkövezése, valamint a templom fűtésének korszerűsítési munkálatai. Hosszú éveken át – családtagjait is bevonva – nagy gondossággal készítette elő az Úrnapi sátrakat. Szívügye volt továbbá a temető rendezése és tisztántartása is. Mindemellett – különösen a nagy ünnepeken – segédkezett a liturgia előkészítésében és koordinálásában is.

A pár 55 éve él együtt boldog házasságban. Az élet két gyermekkel, 8 unokával és eddig 8 dédunokával ajándékozta meg őket. Gyermekeiket az Isten szeretetére és a Szűzanya tiszteletére tanították.
Tevékenységüket mindig példamutatóan és az Úristentől kapott talentumaiknak megfelelően végezték.
Munkájukat egész életükön át csak a háttérben, az emberek elismerésének keresése nélkül, csendben, szívből, végtelen alázattal és az Isten szolgálatára tették.
Máté evangéliumának szellemében mindig ügyeltek arra, hogy a jót ne az emberek szeme láttára, elismerő pillantásaira, hanem kizárólag Isten dicsőségére és az Ő kedvére tegyék.
Szolgáló tevékenységük mottója talán ez is lehetne: „Tégy minden jót, amire képes vagy, és tedd olyan csendben, ahogyan csak lehetséges.” (Charles Dickens)

Mérhetetlen számú szívből jövő cselekedeteikért és évtizedeken át tartó áldozatos munkájukért hálánk és köszönetünk kifejezéseképpen a Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány kuratóriumának döntése alapján 2021. évben Szent Mihály Főangyal-Díj kitüntetésben részesül Sleisz Pál és kedves felesége Sleisz Pálné, született Szalay Magdolna.

Kívánjuk, hogy Isten még sokáig tartsa meg őket erőben és egészségben közösségünk és családjuk számára. A Mindenható szeretete és áldása, valamint a Szűzanya oltalma kísérje őket életük minden napján.

Tovább »

Önátadás Szent Mihály főangyalnak - Szent Pió atya imája

Az angyali karok csodálatosan nemes hercege, a Magasságos Úr jeles harcosa, akiben buzgó szeretet ég, lángol az Úr dicsőségéért, az engedetlen és lázadó angyalok rémülete, minden igaz angyal szerelme és gyönyörűsége, szeretnék igaz tisztelőid közé tartozni, és ezért ma Neked ajánlom és Neked ajándékozom magam. 
Éber, őrző oltalmad alá helyezem magamat, családomat, barátaimat és mindazt, ami csak hozzám tartozik. Kicsi az én felajánlásom, hiszen nyomorult bűnös vagyok, de fogadd szívesen szívem szeretetét.
Emlékezz, hogy ha a mai naptól védelmed, pártfogásod alatt állok, akkor segítened kell egész életemben! Szerezd meg nekem a sok és súlyos bűnöm bocsánatát, a kegyelmet, hogy teljes szívemmel szeressem Istenemet, édes Üdvözítőmet, Jézust, Édesanyját, Máriát, minden embertestvéremet, akiket az Atya szeret, és a Fiú megváltott.
Eszközöld ki számomra azokat a segítségeket, amelyekre szükségem van, hogy eljussak a dicsőség Koronájához!
Védj meg mindig lelkem ellenségeitől, különösen életem utolsó pillanataiban! Jöjj el akkor, ó dicsőséges arkangyal, segíts engem a küzdelemben, és taszítsd távol tőlem, a pokol szakadékaiba azt a törvényszegő, és gőgös angyalt, akit az égi ütközetben legyőztél!
Mutass be akkor engem Isten Trónjánál, hogy Veled, Szent Mihály arkangyallal és az összes angyalokkal együtt énekelhessem a dicséretet, a tiszteletet és a dicsőséget Annak, Aki uralkodik mindörökkön-örökké. Ámen.
Tovább »

Megújult a templom főbejárati főlépcsője

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik anyagi támogatásukkal segítették, hogy templomunk főbejárati főlépcsője teljes egészében megújuljon. 
A beruházást a Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány finanszírozta, melynek kivitelezési költsége 3.039.199,- Ft volt.

Az elkészült lépcsőket Tóth József Miklós plébános atya 2021. július 25-én áldotta meg.

P: Az Úr a mi segítségünk. 
H: Aki az eget és a földet alkotta.
P: Az Úr legyen veletek.
H: És a te lelkeddel.

Könyörögjünk.
Kérünk Urunk, hogy szent neved segítségül hívásával áldd meg ezeket a most elkészült lépcsőket az †Atya a Fiú és a Szentlélek nevében, hogy mindazok, akik ezeket használva érkeznek meg szent templomodba szent színed elé, lélekben is közelebb jussanak hozzád: imádságaik meghallgatásra, jóra való törekvésük pedig segítségre találjon szent Fölséged előtt. Tartasd meg őket a hitben, tanítsd őket szent igéddel, tápláld az örök élet Kenyerével, gyógyítsd a bűnbánat szentségével erősítd szívüket a szentségek kegyelmeivel, oltalmazd és védd meg mindnyájukat a sátán gonosz kísértéseitől. A mi Urunk Jézus Krisztus a te Fiad által, aki Veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben mindörökkön örökké.
Amen.

Tovább »

Adománygyűjtés a Szent Mihály-templom külső lépcsőinek felújítására

Krisztusban Szeretett Testvérünk!

A Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány 2018. nyarán Reményik Sándor, erdélyi magyar költő „Ne hagyjátok a templomot, a templomot, s az iskolát!” idézetével kezdte meg az adománygyűjtést a Szent Mihály Főangyal Templom tetőszerkezetének felújítására, mely sok jószándékú ember nagylelkű adományának is köszönhetően megvalósításra került.

A korábbi beszámolóinkból látható, hogy az Alapítvány oroszlánrészt vállal templomunk felújítása és megóvása terén.

Következő tervünk a Szent Mihály-templom külső lépcsőinek felújítása. A templom négy irányból, egyaránt jelentősen leromlott állapotú feljáraton keresztül közelíthető meg. A lépcsők a templom bővítésének idejében készültek, az 1900-as évek első évtizedében. Rossz állapotuknak fő oka, hogy a csapadékvíz alámosta azokat, így nemcsak a járófelület cseréje, hanem az alépítményi tartószerkezetük átépítése is szükségessé vált. Terveink szerint a restaurálás – a munka volumene és költsége miatt – négy ütemben kerül majd kivitelezésre. Az előzetes felmérésekből látható, hogy a kivitelezés – különösen a műemléki megkötések miatt – a 10 millió forintot is megközelíti.

Az Alapítvány 2020. évben elkészíttette a felújításra vonatkozó engedélyezési tervet, mely a Váci Egyházmegye jóváhagyását már megkapta, jelenleg az Örökségvédelmi Hivatal engedélyezési eljárása van folyamatban.

Az első - és egyben a legköltségesebb - ütem az idei év első felében kerül kivitelezésre.

A lépcsők felújítását teljes egészében az Alapítvány fogja finanszírozni.

Természetesen a későbbiekben a felújításra vonatkozóan pályázat is benyújtásra kerül, de a tetőfelújításhoz kapott támogatás miatt ennek eredményességi esélye nagyon csekély.

Tisztelettel és szeretettel kérjük, hogy amennyiben a lépcsőfelújítás költségeihez Ön is szeretne hozzájárulni, úgy adományát az alábbi számlaszámra várjuk, mely átutalással, vagy a Takarék Bankban történő készpénzes befizetéssel is teljesíthető.

Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány
Számlaszám: 66000059-10059160

Amennyiben felajánlását személyesen szeretné átadni az Alapítvány részére, úgy kérjük, hogy ezirányú igényét Hrágyel Ágnesnek (Tel: 30 842 81 99), vagy Hajnal Margitnak (Tel: 30 799 0031) vagy Németh Dánielnek (Tel: 30 418 8118) vagy Mikleczné Juhász Borbálának (Tel: 70 570 9193) szíveskedjen jelezni. Telefonos elérhetőségeinken hétköznap 16 óra után, vagy hétvégén vagyunk elérhetőek.  

Tudjuk, hogy a járvány több családot nehéz helyzetbe hozott, sajnos sokak érintettek voltak megbetegedés, vagy akár tragikus haláleset tekintetében. Továbbra is imádkozzunk az elhunytjaink lelki üdvéért, a járvány elvonulásáért, de fontos, hogy hálát adjunk a betegek gyógyulásáért, egészségünkért és megélhetésünkért.

Bízunk abban, hogy idén nyáron egy új kezdetnek nézünk elébe, és szilárd alapokon építhetjük falunk és egyházközségünk jövőjét. Ezért kérjük, amennyiben lehetősége van rá, adományozással is adjon hálát az Úristennek, hogy e módon is kifejezhesse iránta való elköteleződését.

Építsük együtt az Isten házához vezető lépcsőket!

Minden hozzájárulást hálás szeretettel előre is köszönünk! Isten szeretete kísérje életének minden napján!

Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány Kuratóriuma

Tovább »

Mogyoródi Madonna a Békesség Asszonya búcsúnapja

2021. július 11-én, vasárnap a Mogyoródi Madonna a Békesség Asszonya búcsúnapja. Ünnepi szentmisét 10:00 órakor imádkozunk, amit a Magyar Katolikus Rádió élőben közvetít.
Szeretettel hívjuk és várjuk híveinket, hogy közösen köszönjük meg a mi Madonnánknak azt a sok kegyelmet, amit különösen is a járvány idején kiesdett értünk.
Szeretettel kérek mindenkit, aki csak teheti öltözön népviseletbe. Ez az utolsó ilyen közös ünnepünk, ahol, mint mogyoród plébánosa én mutathatom be a hálaadó szentmisét értetek mindnyájatokért, családjaitokért, szeretteitekért, kérve a Mogyoródi Madonna közbenjárását életetekre.
Ezen a napon csak ez az egy szentmise lesz.

Tovább »

JÁRVÁNYÜGYI RENDELKEZÉSEK MÓDOSÍTÁSA A VÁCI EGYHÁZMEGYÉBEN

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleményéhez kapcsolódva, tekintettel a szakemberek véleményére és a beoltottak számának növekedése miatt életbe lépő állami enyhítésekre, a Váci Egyházmegyében 2021. május 9. napjától az alábbiakat rendelem el.

1. Bár a járványügyi adatok kedvezőnek mutatkoznak, a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli általános felmentést a Váci Egyházmegyében továbbra is fenntartom. Aki nem tud személyesen részt venni a vasárnapi szentmisén, az továbbra is szentelje meg a vasárnapot imával, Szentírás-olvasással, szentmise online követésével. Ahol nagyobb nehézség nélkül megoldható, továbbra is legyen online miseközvetítés. Buzdítom ugyanakkor a betegségen átesett vagy beoltott testvéreket, hogy a szentmiséken személyesen vegyenek részt.
2. Hasonlóan ahhoz, hogy a köznevelési intézmények is normál működési rendre állnak vissza, ismét lehetséges a plébániai oktatások és közösségi összejövetelek személyes formában való megtartása. Ahol lehetséges, ezeket tartsuk szabadtéren; a csoportlétszám azonban sem szabadtéren, sem zárt térben ne haladja meg a 20 főt.
3. Továbbra is fokozott veszélyt jelenthet a vírus terjedése szempontjából a kóruspróba, illetve a kóruséneklés, ezért a kóruséneklést továbbra is mellőzni kell. Az egyházi kórusok fontos közösségeket alkotnak, és a liturgia buzgó szolgálattevőit látom bennük, azonban épp a kórustagok biztonsága érdekében további türelmet kérek, amíg a kórusok normális működése ismét megengedhető lesz.
4. A liturgikus szertartásokkal, szentségek kiszolgáltatásával kapcsolatos alábbi rendelkezések betartása kötelező:
– Temetésen legfeljebb 50 fő vehet részt. A temetési szertartást a lehető legrövidebb formában, a ravatalozó zárt terének használatát mellőzve lehet végezni.
– Esküvők, keresztelők csak a legszűkebb családi körben, az állami előírások megtartásával tarthatók.
– Templomon kívüli, közterületen zajló körmenet nem tartható. Csak abban az esetben nem tilos – azonban nem is ajánlott – körmenetet tartani, ha az a templom körül, teljes egészében egyházi magánterületen zajlik, és a hívek között végig kellő fizikai távolság tartható.
– Elsőáldozás tartható.
– Áldoztatni misében és misén kívül is csak kézbe szabad.
– A gyóntatást lehetőleg továbbra is szabadtéren vagy nagyobb méretű helyiségben végezzük; kerüljük a gyóntatószék használatát.
– A betegek otthoni vagy intézményi ellátása – ha kórházi vagy más intézményi szabályok nem tiltják – megengedett, azonban ne nyúljon indokolatlanul hosszúra. A Betegek Világnapjához kötődően elmaradt a betegek kenetének közösségi kiszolgáltatása. Ennek további halasztása még mindig indokolt.
– A szenteltvíztartók legyenek továbbra is üresek, ne legyen a misében (igeliturgiában) perselyezés, hanem a hívek számára könnyen észrevehető helyen legyen kihelyezve a persely. A kézfogás a béke jelének átadási módjaként semmilyen formában nem megengedett.
– Ahol a plébános vagy más pap püspöki fölhatalmazással bérmál, különösen ügyeljen arra, hogy a szertartáson nagyobb hívő sereg ne vegyen részt. A bérmálást lehetőleg szombat délelőttre időzítsük, és azon a bérmálandókon, a bérmaszülőkön és a katekétákon túl csak a bérmálandók családtagjai vegyenek részt.
A kijárási tilalom késő éjjelre tolódása miatt visszaállíthatók a kijárási tilalom miatt megszüntetett esti misék.
5. Valamennyi szertartás és egyéb közösségi vagy más alkalom során továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani az egymástól való biztonságos távolság megtartására, a maszkviselésre és a kézfertőtlenítésre. Egy helyiségben csak annyian tartózkodjanak, ahányan a biztonságos távolságtartás figyelembevételével oda beférnek.
Köszönöm a pap- és diakónustestvérek, az egyházmegye területén élő szerzetesek és szerzetesnők, valamint minden világi szolgálattevő és a kedves hívek eddigi türelmét, és továbbra is nyomatékosan kérem az állami és az egyházi járványügyi előírások betartását. Isten óvja és áldja meg valamennyiük életét, szolgálatát!

Vác, 2021. május 7.
✠ Marton Zsolt s. k. váci püspök

Tovább »

"A tenger is cseppekből áll."

Kérünk minden jószándékú és saját egyházközségünk érdekeit szem előtt tartó testvérünket, hogy legyen olyan jó, és ajánlja adója 1%-át a Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány javára, hogy a templom és az egyházközség tulajdonának megóvásában, fejlesztésében, fenntartásában minél nagyobb szerepet tudjon vállalni.

A felajánláshoz szükséges adószám: 18683837-1-13 

Ne felejtsük, amit a Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány javára felajánlunk, azt önmagunknak adjuk!

Ezzel együtt Magyar Katolikus Egyházunk nevében kérjük, hogy adója + 1%-át a 0011-es technikai szám feltüntetésével pedig ajánlja a Magyar Katolikus Egyház javára, hogy a legnagyobb hazai keresztény közösség minél többeknek nyújthasson segítő kezet az oktatás, a betegápolás, a hitélet, a karitatív tevékenységek és a család területén.

Kérjük akkor is adja le az 1%-os meghatalmazásokat, ha nincs, vagy csak nagyon kevés az adóösszege, ugyanis az anyagi javak elosztása a felajánlások létszámát követi.

Minden felajánlást imáinkkal viszonozva hálás szeretettel köszönünk!

Amit az Egyháznak adunk, azt az emberben jelen lévő Krisztusnak adjuk!

Tovább »

Megtérés

Kedves Testvéreim!

Látva látjuk, hogy a Covid19 vírusjárvány milyen erővel söpör végig a világon, nem kímélve sem a fiatalok, sem az idősek sem a középkorúak életét. Mi, akiknek megadatott, hogy túléljük a járvány harmadik hullámát, Isten felé kell, hogy forduljunk. Meg kell változtatnunk a szentmiséről, a szentgyónásról és a szentáldozásról való felfogásunkat, és úgy kell a jövőben közelednünk ezekhez a kegyelmi ajándékokhoz, mint ahogy azokban Isten közeledik hozzánk. Csak mi magunk akarhatjuk és dönthetjük el, hogy minden nap részt veszünk a szentmisén, hogy havonta elvégezzük a szentgyónásunkat és minden szentmisében szentáldozáshoz járulunk. A körülöttünk levő világ soha nem fogja segíteni ezt a törekvésünket! Mindig talál majd számunkra hamis elfoglaltságokat, programokat, kifogásokat, csak, hogy ne legyünk Jézuséi. Erről mondja azt az Úr: „Minden nap vegyétek fel a kereszteteket és úgy kövessetek engem.” - azaz minden nap meg kell küzdenünk a világ hamisságával ahhoz, hogy vele, az Isten Fiával lehessünk. Konkrét beszámolók szólnak azokról a tapasztalatokról, hogy miután életük megváltoztatásával napjaik részévé tették emberek a szentmisét és a szentáldozást, sokkal hatékonyabbak lettek az élet minden területén. 

Tovább »